પંખીઓ ક્યાં ભણ્યા હશે ?એક સુંદર કાવ્ય રચના….

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

પંખીઓ ક્યાં ભણ્યા હશે ?

પંખીઓ ક્યાં ભણ્યા હશે ?
કે એક જ હરોળમાં ઉડે છે,

માણસો ક્યાં ભણ્યા હશે ?
જે પાછળ વાળાને નડે છે,

પંખીઓ ક્યાં ભણ્યા હશે ?
જે એક સાથે સહુ ઊંચે ચડે છે,

માણસો ક્યાં ભણ્યા હશે ?
જે આગળ વધતાને અચૂક નડે છે,

પંખીઓ ક્યાં ભણ્યા હશે ?
જે માળામાં તણખલા જડે છે,

માણસો ક્યાં ભણ્યા હશે ?
જે પરિવારના ને જ નડે છે,

પંખીઓ ક્યાં ભણ્યા હશે ?
જે સાંજે એકમેકને મળે છે,

માણસો ક્યાં ભણ્યા હશે ?
જે અડધી રાતે રખડે છે,

પંખીઓ ક્યાં ભણ્યા હશે ?
જેમનું જીવન થડે થડે છે,

માણસો ક્યાં ભણ્યા હશે ?
જે તરુવરને પણ નડે છે,

પંખીઓ ક્યાં ભણ્યા હશે?
જો સારસ મરે તો સારસી રડે છે,

માણસ ક્યાં ભણ્યા હશે ?
જે મર્યા પછી પણ ભૂત થઈ નડે છે.

થોડું વિચારો ઘણું સમજશો.

સહમત હોવ તો..
?????? ?????? ??? ????? ➡️??કરવાનું ભૂલશો નહીં.


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

તમારો અભિપ્રાય જરૂર આપશો...

%d bloggers like this: