એ માણસ મને નહિ ગમે..!

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 0
 •  
 •  

મન મુજબ વાતો કરે,
એ માણસ મને નહિ ગમે!

જરૂર પડે સાદ કરે,
એ માણસ મને નહિ ગમે!

કહીને જશો તો આખી
જિંદગી રાહ જોઈશ,
મન મુજબ આવે ને જાય,
એ માણસ મને નહિ ગમે!

મોઢામોઢ ગમે એવું
સંભળાવી દે એ ગમશે,
પીઠ પાછળ વાતો કરે,
એ માણસ મને નહિ ગમે!

આંખો બતાવી આંખો
કાઢી જાય તો ચાલશે,
આંખમાં આંસું રાખી છેતરે,
એ માણસ મને નહી ગમે!

લાગણીનું ખેતર કોરું રહી
જાય તો ભલે રહી જાય,
મોસમ પ્રમાણે બદલાય,
એ માણસ મને નહી ગમે!


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 0
 •  
 •  

તમારો અભિપ્રાય જરૂર આપશો...

%d bloggers like this: